Acoustic comfort is a common problem in contemporary interiors. Large smooth surfaces in architecture are the typical reason for development of unpleasant reverberations. Lappa acoustic panels are offering solution with their dual function: while absorbing unwanted echoes they are adding visual qualities to the space. The panels are created with an emphasis on high aesthetic value, function and high-quality craftsmanship.
___
Akustický komfort je v současných interiérech často řešenou otázkou. Velké hladké plochy v architektuře jsou typickým důvodem pro vznik nepříjemné ozvěny. Akustické panely Lappa na tento problém reagují a do interiérů přináší dvojí funkci: zatímco účinně absorbují nežádoucí ozvěnu v místosti, vizuálně prostor oživují. Panely jsou vytvářeny s důrazem na vysokou estetickou hodnotu, funkci a kvalitní řemeslné zpracování.

HOW IT WORKS?
The studio creates acoustic comfort by using materials that absorb mid-range and higher frequencies on the scale of the human voice. That means, that panels are ideal for office spaces, coffee bars, restaurants, or even home spaces. The surface of the panels is digitally processed printed textile, beneath which lies the acoustic material. Sound waves thus pass through the sound-permeable textile and are then caught inside.
___
​​​​​​​
Akustickou pohodu studio řeší pomocí materiálů, které pohlcují střední a vyšší frekvence, tedy škálu, ve které se nachází lidský hlas. Panely jsou tedy ideální pro prostory kanceláří, kaváren, barů, nebo soukromých obytných prostor, ve kterých se objevuje nepříjemné echo. Povrch panelů je zpracován digitálně potištěným textilem, pod kterým je ukryta akustická hmota. Zvukové vlny tedy projdou skrze zvukopropustný textil a následně jsou uvnitř zachyceny.
Back to Top